Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Dirk Smit Fotografie (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 4. Fotograaf: Dirk Smit, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft. Bij het aangaan van een overeenkomst worden automatisch de algemene voorwaarden geaccepteerd.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte.
 2. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief BTW, reistijd binnen Nederland en reiskosten binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.
 3. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
 4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
 5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 6. Voor nieuwe overeenkomsten of aanvulling van deze overeenkomst doet fotograaf een nieuw aanbod of prijsopgave,

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Fotograaf is gerechtigd een assistent fotograaf of stagiaire mee te nemen en de opdracht deels door deze derde uit te laten voeren. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 3. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens uitvoering van de opdracht.
 4. Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een professionele nabewerking plaatsvindt op o.a. kleur, contrast, helderheid en uitsnede. Fotograaf zal nadrukkelijk geen nabewerking toepassen op bestaande elementen, zoals het verwijderen van deze elementen of extreme nabewerking toepassen, zoals het wijzigen van lichaamsproporties.
 5. Extra nabewerking is mogelijk na overleg en tegen aanvullende betaling.
 6. Alle foto’s worden in kleur geleverd. Foto’s die naar mening van fotograaf beter tot hun recht komen in zwart-wit, worden tevens in zwart-wit geleverd.

Artikel 6. Annulering en/of ziekte

 1. Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft opdrachtgever de volgende keuze:
  1. opdrachtgever stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.
  2. opdrachtgever heeft het recht het contract te ontbinden.
 2. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend het tijdig ter beschikking stellen van een dagplanning aan fotograaf, waaronder docht niet uitsluitend begrepen gegevens van de locaties en noodzakelijke telefoonnummers, waaronder die van de ceremoniemeester.
 3. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor geschikte fotolocaties, waarbij opdrachtgever tevens zorg dient te dragen voor toegang tot die locatie en toestemming om op die locatie te mogen fotograferen. Indien hiermee kosten gemoeid gaan, zijn deze voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er geen andere professionele of beroepsfotograaf werkzaam is gedurende de fotoshoot.
 5. Opdrachtgever dient te voorkomen dat derden tijdens essentiële momenten, flitsen of andere hinderlijke handelingen plegen.

Artikel 8. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Fotograaf levert foto’s in hoge resolutie jpg. Fotograaf levert nimmer bronbestanden of onbewerkte bestanden.
 3. Fotograaf levert het aantal foto’s zoals overeengekomen, waarbij fotograaf zorgdraagt voor de selectie van de foto’s. Foto’s buiten deze selectie worden nimmer aan opdrachtgever geleverd.
 4. Fotograaf levert de fotobestanden ongeveer 3 weken na de fotoshoot.
 5. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, digitaal toegestuurd.
 6. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

Artikel 9. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever. 
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen. 
 5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn.
 4. De aanbetaling dient tevens ter definitieve reservering van de datum en vergoeding van de kosten en werkzaamheden in aanloop naar de opdracht op de afgesproken datum.
 5. De eindfactuur dient te worden voldaan bij of voor levering van fotobestanden.

Artikel 10. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf tenminste de aanbetaling voor de opdracht in rekening.
 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever mag foto’s voor eigen gebruik verveelvoudigen. Opdrachtgever mag daarbij de foto’s echter niet wijzigen of bewerken.
 5. Opdrachtgever krijgt een licentie voor de publicatie van de foto’s op social media, mits onder naamsvermelding van fotograaf.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden en kan ook niet haar eigen licentie overdragen.
 7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 8. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
 9. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 10. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 13. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Opdrachtgever kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
 2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer opdrachtgever niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan, waaronder doch niet uitsluitend het voorkomen dat derden flitsen tijdens belangrijke fotomomenten of de hinderlijke aanwezigheid van derden waaronder andere professionele fotografen of videografen.
 4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 5. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Drunen, 23-1-2020

SORRY ... RECHTER MUISKLIK IS NIET MOGELIJK !


Dit is gedaan om het downloaden van foto's tegen te gaan.

Alle foto's zijn auteursrechtelijk beschermd.

Zonder toestemming mogen foto's NIET worden gebruikt of bewerkt.

Wil je graag een digitale versie of een afdruk? Dat kan uiteraard!

Ik zou het zelfs heel leuk vinden, maar dan wel in overleg ...

Stuur mij een e-mail of gebruik het contactformulier.


een vriendelijke groet van Dirk